english
Projekat podržavaju:SAVETOVALIŠTE ZA PRAVNU I PSIHOSOCIJALNU POMOĆ ŽENAMA KOJE SU PRETRPELE NASILJE FUNKCIONIŠE U SKLOPU CENTRA ZA PODRŠKU ŽENAMA, KAO BESPLATNA SOCIJALNA USLUGA ZA SVE ŽENE SA TERITORIJE OPŠTINE KIKINDA


Telefon Savetovališta je 0800 10 10 10.

Radno vreme je od 10 do 16 sati (svakog radnog dana).Poziv na ovaj broj je besplatan za pozive iz fiksne i mobilne telefonije.

Žena kojoj je potrebna pomoć u Savetovalište može doći lično ili pozvati telefonom. Takođe, pitanje za stručne saradnice u savetovalištu možete postvaviti na ovoj stranici.

Savetovalište pruža sledeće usluge:

Pravnu pomoć:

  • Upoznavanje sa pravima i mogućnostima koje daje naš pravni sistem (Porodični zakon, Krivični zakon, Zakon o radu i sl.)
  • Pomoć u prikupljanju dokumentacije i dokaza koje olakšavaju pokretanje sudskog postupka (bilo krivičnog, prekršajnog ili parničnog) kao i pisanje tužbe ili podnesaka
  • Povezivanje korisnice sa Službom besplatne pravne pomoći u Opštini Kikinda

Socijalno savetovanje
  • Pruža se potpuna informacija o pravima žene u domenu socijalne zaštite i načina na koje se ta prava mogu ostvariti (porodično pravo, pravo na MOP, na jednokratnu pomoć i sl…)
  • Pruža se informacija i o mogućnostima za smeštaj u sigurnu kuću/sklonište, kada je to potrebno
  • Pomaže u prikupljanju dokumentacije za ostvarivanje socijalnih i drugih prava

Psihološko savetovanje
Usluga podrazumeva individualni savetodavni rad i grupne iskustvene treninge asertivnosti. Cilj savetodavnog rada je pružanje emotivne podrške i ohrabrivanje slobodnog izražavanja misli i osećanja, radi poboljšanja opšteg psihološkog stanja žene.

Asertivni trening
Cilj grupnih treninga je sticanje veština za odbranu svojih prava i izražavanje mišljenja, osećanja i uverenja na direktan, iskren i adekvatan način, bez ugrožavanja prava druge osobe.